Payment Method

JOING FEE पहिलो किस्ता 50%

एक महिनापछि दोश्रो किस्ता 30%

दुई महिनापछि तेश्रो किस्ता 20%

Scroll to Top